manga Glaw, Hawlitschek, Dunz, Goldberg & Bradler, 2019